תקנון אתר

ארץ זית שמן מובחר משק אחיה בע”מ

אתר מסחר אלקטרוני מקוון

תקנון ותנאי השימוש

 

ברוכים הבאים לאתר של חברת ארץ זית שמן מובחר משק אחיה בע”מ.

החנות (להלן:”האתר“) מופעלת על ידי חברת ארץ זית שמן מובחר משק אחיה בע”מ (להלן:”החברה“; “אנו“; “שלנו“; “אלינו” או “לנו“, לפי העניין)  ח.פ. 513426130, ת.ד 9422,  שילה, 4483000.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו:
1.בטלפון: 02-9401313
2.בדוא”ל: m-achiya@m-achiya.co.il  
3.וואטסאפ לנייד שמספרו:052-2310247.

השימוש באתר המסחר האלקטרוני המקוון של החברה ייעשה אך ורק בכפוף לקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה (להלן:”התקנון” או “ההסכם“, לפי העניין), על-ידי כל משתמש ו/או לקוח של החברה (להלן:”המזמין“).

כל חריגה מהתקנון ו/או שימוש המפר את התקנון, כולל חריגה או הפרה צפויה, תאפשר לחברה לפעול להוצאת המזמין המפר מחוג לקוחותיה ו/או לבצע כל פעולה חוקית אחרת שהחברה תמצא לנכון על מנת לסלק את החריגה ו/או ההפרה ולתקן את הנזק שנגרם כתוצאה מכך.

ההרשמה ו/או השימוש באתר יחשבו כהסכמה מצד המזמין לתנאים הכלולים בתקנון, ולא תהיה למזמין ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, אלא במקרה שלא שמי מהם הפר תקנון זה בזדון ו/או גרם נזק בזדון. מפעילי האתר ייחשבו כפועלים מטעם החברה לעניין תקנון זה.

האתר הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים שונים המוצעים בו (לדוגמא: שמן זית על סוגיו השונים, זיתים, יינות, טחינה, דבש, סילאן, ממרחים, ריבות, קפה, מאפים, תבלינים, חטיפים, מוצרי קוסמטיקה מהטבע ועוד), כולל מוצרים ושירותים נלווים – הכל לפי שיקול דעת החברה.

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את מגוון וכמות המוצרים והשירותים המוצעים באתר מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כן רשאית החברה להחליף מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי את המגדלים ו/או הספקים של מוצריה הנמכרים באתר ללא צורך במסירת הודעה כל שהיא.

השימוש באתר וההרשמה כמזמין בו, מחייבת שמירת פרטים אישיים ונתוני רכישה לשימוש החברה. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים אלו ולא תעבירם לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מהמזמין, והיא מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים להגנה על פרטיות המזמין.

במקרים הבאים בלבד לא תהא למזמין כל טענה כלפי החברה לעניין הפרטים האישיים ו/או הפרטיות:

 • השימוש בפרטים נעשה כדי לספק את המוצרים ו/או השירותים כפי שמופיעים באתר, לרבות הצגת הנתונים ומשלוח המוצרים למען שסופק על-ידי המזמין עצמו.
 • השימוש בפרטים נעשה על-ידי החברה כדי ליצור קשר עם המזמין בנוגע להזמנות המזמין ו/או לקבלת הטבות עתידיות.
 • השימוש בפרטי המזמין נעשה לצורך ניתוחים סטטיסטיים כלליים שהחברה מבצעת מעת לעת, ללא שימוש בפרטי הזיהוי של המזמין.
 • במידה והתקבל אישור מפורש מהמזמין לשימוש בפרטיו.
 • במידה והתקבל צו שיפוטי המורה לחברה לחשוף מפרטיו של המזמין.
 • הפרטיים האישיים של המזמין הושגו ע”י צד שלישי באופן בלתי חוקי, על-אף שהחברה נקטה באמצעי זהירות סבירים ומקובלים.

            הערה: האמור לעיל יחול גם במקרה שצד שלישי התחזה להיות המזמין עצמו, מבלי    שהחברה הייתה יכולה לדעת שהמדובר בהתחזות.

בתהליך ההרשמה לאתר, ימסור המזמין פרטים אישיים לרבות שמו, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה. המזמין מתחייב לא למסור פרטי זיהוי כוזבים. כנגד מזמין שמסר פרטים כוזבים, שומרת החברה את הזכות לנקיטה בצעדים שונים, לרבות הוצאת המזמין מחוג לקוחות החברה ו/או חסימתו משימוש באתר ו/או נקיטת הליכים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים כנגדו ו/או כל פעולה חוקית אחרת שהחברה תמצא לנכון.

האתר עושה שימוש בעוגיותCookies”) “) לשיפור חווית המשתמש ולשליחת הודעות מותאמות אישית. לביטול השימוש בעוגיות יש לבטל את שמירת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן של המחשב או המכשיר הנייד של המזמין.

החברה תעשה כל שביכולתה כדי לשמור על פרטיות המזמין ואבטחת פרטיו. הפרטים האישיים של החברים ישמרו במאגר המידע של החברה בצורה מאובטחת ויישארו חסויים. החברה מתחייבת לנקוט באמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים על מנת לשמור על סודיות הנתונים ולהודיע מיד למזמין ו/או לכלל המזמינים במקרה של חשיפת הנתונים, מיד לאחר שנודע על כך לחברה.

המזמין מאשר בזאת שידוע לו שאין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגרי המידע של החברה באופן בלתי חוקי על-ידי גורמים שאינם בשליטתה, דוגמת האקרים (“פצחנים”) למיניהם. המזמין מאשר בזה במפורש כי במידה ויעלה בידי צד שלישי להשיג את הנתונים ממאגרי המידע באופן לא חוקי כאמור, לא תהא לו כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי מפעילי האתר, ובלבד שהחברה נקטה באמצעי הגנה וזהירות סבירים ומקובלים.

רכישת מוצרים

רכישת המוצרים באתר תבוצע על-ידי בחירת המוצרים, בחירת כמות ו/או משקל יחידות המוצר, הכנסתם לעגלת הקניות, ואישור ההזמנה בקופה.

התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד, ואינן זהות למוצרים עצמם, שכן המדובר במגוון מוצרים המשתנים ממוצר למוצר מעצם טיבם. לאור זאת, יהיו הבדלים בין המוצר המוצג לבין המוצר שיסופק למזמין בפועל – ולמזמין לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר לכך – מבלי לגרוע מזכותו לבטל את ההזמנה עקב בעיית איכות ו/או אספקה כמפורט להלן.

החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר בכל עת, ובלבד ששינוי המחירים לא יחול על רכישה שכבר בוצעה והושלמה בתשלום בקופה.

החברה רשאית להגביל את כמות ו/או משקל המוצרים הניתנים לרכישה באתר וכן היא  שומרת לעצמה את הזכות להסיר מן האתר בכל זמן ומכל סיבה שהיא חלק מן המוצרים – כולל זכותה לסגור ו/או להפסיק את השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לאספקת כל הרכישות שכבר בוצעו והושלמו ע”י החברים בתשלום בקופה. במקרה של תקלה בעניין זה, מתחייבת החברה לזכות את המזמין במלוא סכום החיוב, במידה ורכש מוצרים שהוסרו.

מחיר המוצרים כולל מס ערך מוסף כחוק, ככל שהוא חל על מוצר כלשהו המוצג באתר.

דמי המשלוח יחויבו בנפרד בהתאם למדיניות האתר, מקום המשלוח וגובה סל הקניה.

לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר. במסגרת הרכישה באתר, יוכל המזמין להזמין אך ורק כמות סבירה ממוצר מסוים. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקולה הבלעדי של החברה.

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף בלבד, בצמוד לשמו של בעל הכרטיס. במהלך ההרשמה וכחלק מן השרות באתר, יוכל המזמין לשמור נתוני אשראי שונים לשימוש חוזר. נתוני האשראי ישמרו בצורה מאובטחת והשימוש בהם יעשה אך ורק לצורך ביצוע רכישה באתר ואך ורק לאחר אישורו של המזמין.

בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

לאחר סיום ההזמנה ואישורה בקופה יקבל המזמין אישור בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על-ידו, וההזמנה תופיע באתר תחת ״ההזמנות שלי״. במידה ולאחר השלמת ההזמנה לא תוכל החברה, מכל סיבה שהיא, לספק חלק ו/או את כלל המוצרים שבהזמנה, תודיע על כך החברה למזמין באמצעות שימוש בפרטים שהושארו במאגר הנתונים של החברה, מוקדם ככל האפשר, ולמזמין לא תהיה כל טענה כלפי החברה, בכפוף לזיכויו המלא של המזמין בגין כל מוצר שהוזמן ולא סופק.

החיוב בפועל על המוצרים שנרכשו על-ידי המזמין יבוצע לפני תחילת הכנת ההזמנה ותחילת תהליך המשלוח. התשלום בגין ההזמנה, אבטחת אמצעי התשלום, אישור או סירוב לקבלת התשלום וכל הכרוך בו הינו באחריות חברות האשראי בלבד, והמזמין לא יעלה כל טענה שהיא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניינים אלה.

אספקת המוצרים

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה בכפוף לאמור בתקנון זה.

אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ואנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עלינו עפ”י שיקול דעתנו הבלעדי.

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק את המוצרים באיכות הנאותה, כשהם טריים ומוכנים לשימוש, ומשתדלת ועושה מאמצים להקפיד על איכות שירות גבוהה. אין באפשרות החברה להבטיח כי ליקוט המוצרים יהיה נקי מטעויות אנוש והחברה תפעל לתקן כל טעות שהתגלתה ונעשתה בתום לב.

אספקת המוצרים שהוזמנו כפופה למלאי המוצרים שיימצא במרכז ההזמנות. מובן שהמזמין לא יחויב עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו (למעט אי חיוב המזמין תמורתם).

אנו נשתדל לספק את הזמנתכם כפי שהיא. במקרים בהם חלק מן הפריטים חסרים במלאי, ניצור אתכם קשר על מנת להציע מוצרים חליפיים.

המשלוח

המשלוח ברכישה באמצעות האתר מבוצע לכל חלקי הארץ. משלוח לאילת יסופק עד 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

ניתן לבצע איסוף עצמי מהישוב שילה על מנת לאסוף את ההזמנה וזאת בתאום מראש בין השעות 09:00-14:00.

זמן האספקה המשוער – עד 10 ימי עסקים.

עלות המשלוח לכל חלקי הארץ – 40 ₪. בהזמנת מוצרים בסכום העולה על 299 ₪ לא יגבו דמי משלוח.

חברת השליחויות תשלח הודעה לפני או ביום המשלוח לגבי מועד אספקתו למזמין.

אספקת המוצרים תעשה לכתובת שמסר המזמין בעת ההזמנה. במעמד קבלת המוצרים יכול ויידרש המזמין, או מי מבאי ביתו, להזדהות לצורך קבלת המשלוח. החברה מאשרת למזמין לקבוע כתובת למשלוח ההזמנה שאינה כתובת מגורי המזמין דווקא, וכתובת זו תחייב אותו כאילו הייתה כתובת מגוריו. מועד הגעת המוצרים לכתובת המשלוח שנקבעה בהזמנה תהיה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעים מעת לעת על-ידי החברה ומופיעים באתר. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה כדי שהמוצרים יגיעו ליעדם באיכות הטובה ביותר ועד לא יאוחר מן המועד הנקוב באתר. המזמין מתחייב שהוא ו/או מי מטעמו יהא זמין בכתובת המשלוח, וככל שלא יעשה כן מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להשאיר את המוצרים בכתובת שנמסרה בהזמנה ללא השגחה או להימנע מכך – לפי שיקול דעתה המוחלט, והמזמין מסכים ומאשר זאת מראש.

בזמן החיוב יתווספו להזמנה דמי משלוח כפי שפורטו בזמן ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את דמי המשלוח, ובלבד שהשינוי לא יחול על הזמנה הכוללת משלוח שכבר בוצעה והושלמה בתשלום בקופה.

במידה והמזמין אישר לחברה או לחברת השליחויות, לפי העניין, להשאיר את המשלוח מחוץ לדלת, החברה ו/או חברת השליחויות לא תישאנה באחריות לכל אובדן או נזק.

החברה תטפל בתלונות על אי קבלת משלוחים עד 60 ימים ממועד ביצוע ההזמנה.

ביטול עסקה

ביטול עסקה על-ידי המזמין ייעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 ו/או לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. במידה והחליט מזמין לבטל את ההזמנה לפני שעברה לשלב ההכנה ו/או משלוח ההזמנה, יוכל לבטל את ההזמנה על-ידי פניה לשירות הלקוחות של החברה. במקרה כזה יזוכה המזמין במלוא התשלום שנגבה.

בנוסף, יוכל המזמין לבטל את העסקה תוך ארבעים ושמונה (48) שעות ממועד קבלת המשלוח עקב אי התאמה בין ההזמנה לבין המשלוח שנתקבל (מבחינת כמות ו/או איכות המוצרים ו/או עקב איחור בלתי סביר בהגעת המשלוח). במקרים כאלה יפנה המזמין למחלקת שירות הלקוחות של החברה ויוכל לבחור בין החלפת המוצר לבין החזר כספי לפי תנאי חברת האשראי. בכל מקרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת והשינוי יחול ממועד הודעת החברה ואילך – לא כולל רכישות שהושלמו בתשלום בקופה.

בתקופת החורף, יתכן שמוצרים נוזליים כדוגמת שמן ודבש יסופקו במצב צבירה קפוא. יש להניח את המוצרים במקום חם – סיר עם מים חמים (בזהירות המתבקשת) – והם יחזרו למצבם נוזלי וראויים/מוכנים לשימוש.

ביטול עסקת רכישה על-ידי החברה ייעשה במקרים הבאים בלבד:

 • המזמין מסר פרטים שגויים במהלך ההזמנה.
 • במהלך ההזמנה ביצע המזמין פעולה בניגוד לתקנון.
 • נודע לחברה על “הפרה צפויה” של התקנון ו/או של תקנת הציבור באמצעות הרכישה.
 • המזמין ביצע פעולה בלתי חוקית.
 • המזמין ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי ו/או בציבור.
 • העסקה נקלטה בטעות או שלא נקלטה כלל עקב תקלה באתר ו/או במערכות המחשבים של החברה.
 • התקבל ביטול עסקה מצד חברת האשראי של המזמין.

מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים בגין ביטול העסקה, ובלבד שהודעה על כך נמסרה למזמין מיד לכשנודע על כך לחברה.

החברה תהא רשאית:

 • לקבוע כי המכירה באתר החברה תהא אך ורק באיסוף עצמי ולמזמין לא תהא כל טענה לעניין זה – בכפוף לכך שהדבר יובהר באופן בולט במועד כניסת המזמין לאתר, ולא יחול על הזמנה שבוצעה והושלמה בתשלום בקופה.
 • לעדכן ו/או לשנות את התקנון מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • להחריג מעת לעת מוצרים שאינם כלולים בהנחת הקופונים 
 • למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשר קניה באתר למזמין שהפר את תנאי התקנון ו/או שצפוי (על פי מידע שבידי החברה) להפר את תנאי התקנון.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות תכניו, עיצובו הגרפי, תצוגת המוצרים בו, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, השיטות, רשימת הלקוחות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה והמזמין אינו רשאי לעשות בהם כל שימוש, אלא לצורך ביצוע הזמנה באתר בלבד.

אחריות

השימוש באתר ייעשה בכפוף לאישור והסכמת המזמין לכל האמור בתקנון זה. במתן הסכמתו לתוכן התקנון ובמסירת פרטיו האישיים במסגרת האתר, המזמין מאשר כי הוא כשיר לבצע כל פעולה מחייבת, לרבות שימוש וקניה באינטרנט, וכי הוא אינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או חסוי ו/או פסול דין שאינו רשאי לבצע איזו מן הפעולות הקשורות להזמנת ו/או רכישת מוצרים בכלל ומוצרי החברה בפרט, לרבות לעניין מסירת פרטיו האישיים במאגר המידע של החברה. במידה והמזמין קטין ו/או חסוי ו/או פסול דין שאינו רשאי לבצע איזו מהפעולות המוצעות באתר, אישור התקנון והרשאת המזמין לבצע הזמנות ו/או רכישות באתר, יתבצע רק על-ידי האפוטרופוס החוקי.

החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן:”נזק מכל סוג שהוא“) שייגרם למזמין באתר ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה, שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המזמין ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס/יירשם לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד’.

המזמין יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה.

המזמין פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

המזמין מסכים ומאשר כי החברה לא תישא באחריות למקרה של ״כוח עליון״, נזקי טבע, מלחמה, פעולת איבה, מצבי חרום, שביתה ו/או השבתה, וכן לכל עיכוב ו/או נזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של המזמין או של צד שלישי בזדון.

החברה לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שנבעה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לאתר או לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על החברה על פי כל דין.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תישא החברה בכל מקרה, יהא אשר יהא, ובכפוף לכל דין, בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

כללי

המזמין אינו רשאי להמחות או להאציל או לסחור בדרך אחרת עם או את זכויותיו או התחייבויותיו, כולן או כל אחת מהן, לפי הסכם זה. לחברה שמורה הזכות להמחות או להאציל בדרך אחרת את זכויותיה או התחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי הסכם זה לכל אדם באשר הוא.

הסכם זה מכיל את כל ההתניות שהוסכמו בין הצדדים בקשר לנושא שבנדון והם גוברים ומסייגים כל הסכם, הבנה או הסדר שקדמו לו, בין אם בעל פה או בכתב. יחד עם זאת, השימוש באתר כפוף למדיניות ונהלי ההפעלה של החברה כפי שיפורסמו מעת לעת באתר.

שום ויתור מטעם החברה על כל ברירת מחדל של המזמין לפי הסכם זה לא ישמש או יתפרש כוויתור מטעמה על ברירות מחדל עתידיות כלשהן, בין אם יהיו אלו בעלות מאפיינים דומים או שונים. מתן ארכה או כל הימנעות או פייסנות מצד החברה לא ישחררו את המזמין מאחריות, יסירו ממנו אחריות או ישפיעו בכל דרך על אחריותו, בכל דרך שהיא, לפי הוראות הסכם זה.

במידה ותנאי מתנאי הסכם זה יקבע כבלתי חוקי, בלתי תקף או בלתי ניתן לאכיפה, אזי תנאי זה ייחשב כאילו הופרד מיתר תנאי ההסכם, והיכן שהדבר יתאפשר – לא תהיה לכך כל השפעה על התוקף והיכולת לאכוף את שאר סעיפי ההסכם.

למעט אם הותנה אחרת בהסכם זה, הודעות שימסרו לצד כלשהו יהיו בכתב ויימסרו במסירה אישית, בהודעות דוא”ל (למעט במידה ותשלח לחברה הודעה לצורך ניהול הליך משפטי), יישלחו בפקס או באמצעות דואר משולם מראש ללקוח בכתובת שסופקה לחברה בכתובתה כפי שצוינה באתר.

על הסכם זה (ועל כל יחסים לא-חוזיים הקיימים בין הצדדים: החברה והמזמין) ו/או תקנון החברה יחולו דיני מדינת ישראל ושני הצדדים מכפיפים עצמם בזאת לסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט בתל אביב.

התקנון נכתב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

עודכן בתאריך 03/07/23